โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

     โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาชาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 2 สิงหาคม 2560