Knowledge of The Land

     การประชุมเพื่อติดตามและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานจัดทำร่างหลักสูตรบูรณาการศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledge of The Land) วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสารสนเทศ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี