วันสถาปนา สำนักทะเบียนและประมวลผล ครบรอบ 25 ปี

ผู้อำนวยการและบุคลากร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงาน
“วันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล ครบรอบปีที่ 25”
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวผล อาคารระพีสาคริก
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560