รับสมัครพนักงานเงินรายได้

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
จำนวน 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่งที่ 1 พนักงานทั่วไป
ตำแหน่งที่ 2 คนสวน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร

Recruit25601011