ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวันสอบ
เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

news25601031