โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและสัมผัสธรรมชาติ เขาใหญ่

โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและสัมผัสธรรมชาติ ในรายวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวและรายวิชานันทนาการเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา