โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2560