ครบรอบ 75 ปี

ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

          ขอเชิญลูกเกษตรศาสตร์ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยแพร่เกียรติภูมิและผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างความตระหนักความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และยังคงความสง่างาม แข็งแกร่งในศาสตร์แห่งแผ่นดิน


เกียรติภูมิ มก.  :
บอกเล่าเรื่องราวความเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งในอดีต และพัฒนาการ จนมาเป็นเกษตรศาสตร์ในปัจจุบัน ตลอดจนความยั่งยืนอย่างสง่างามในอนาคตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          นวัตกรรมศาสตร์แห่งแผ่นดิน  : บอกเล่าถึงผลงานนวัตกรรมศาสตร์แผ่นดินที่ส่งต่อถึงประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและต่อยอดนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ สร้างความอยู่ดี กินดีให้กับคนในชาติ พร้อมกับตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0

 

          Smart U Smart life : บอกเล่าถึงความสง่างามในด้านศักยภาพการเป็นแหล่งเรียนรู้ Smart University ความสวยงามทางด้านกายภาพ ความทันสมัยของการให้บริการต่างๆ การใช้ชีวิตอย่าง Smart  อบอุ่น และมีความสุข ความเป็นพี่เป็นน้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันของนิสิตเกษตร และการสืบสานส่งต่อหน้าที่รับใช้สังคมของนิสิตเกษตรทุกรุ่นซึ่งเป็นอุดมการณ์ของพวกเราชาว มก.