พุธเพลิดเพลิน

บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมออกกำลังกายในโครงการ “พุธเพลิดเพลิน”
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต มีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ