การถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่

การถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
โดยร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อรองรับการทำกิจกรรมด้านการเงิน
ภายในมหาวิทยาลัยและใช้เป็นบัตรประจำตัวนิสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้