โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup inspiration and workshop

ข่าวดี ข่าวด่วน!! สำหรับท่านที่สนใจ Start up

          โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup inspiration and workshop ภายใต้โครงการการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) เพื่อสนับสนุนให้นิสิตทุกคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีโอกาสต่อยอดแนวความคิดและพัฒนาสู่การเป็นธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ตามแนวทางที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดให้นิสิตต้องผ่านการอบรมนี้จึงจะได้รับสิทธิในการสมัครเข้าแข่งขัน Startup ระดับประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup inspiration and workshop สำหรับนิสิตคณะต่างๆ ในส่วนกลางบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การลงทะเบียนเข้าอบรม
          นิสิตที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ http://gg.gg/stlku02 หรือ QR Code ในโปสเตอร์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

กำหนดการอบรม
– วิทยาเขตกำแพงแสน
          วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารภาษาอังกฤษภาคพิเศษ (LLB403) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
          วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ห้อง ๙-๓๐๓ อาคาร ๙ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

25610328_news