เปิดหลักสูตรใหม่ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรใหม่ ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 สร้างโอกาสทางเลือกการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กับทุกคน สร้างคนไทยแบบใหม่ให้ก้าวทันเทคโนโลยี คิดเก่ง ทำเก่ง และสร้างสรรค์ ..

รายละเอียดการรับสมัคร https://goo.gl/zaMC9c

เริ่มการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม – 12 สิงหาคม 2561
เปิดรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ วันที่ 17 – 23 เมษายน 2561
วันสุดท้ายของการรับสมัคร วันที่ 23 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 เมษายน 2561
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้เรียน วันที่ 2 พฤษภาคม 2561