ตารางสอบปลายภาค

     ตารางสอบปลายภาคและกรรมการคุมสอบ โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ภาคปลาย

25610410_final_test