โครงการ KU Startup Boost Camp ครั้งที่ 2

          ด้วยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ ร่วมกับ KU Startup Club จะจัดโครงการ KU Startup Boost Camp ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2561  ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม 
          เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ในการสร้างธุรกิจ Startup และการพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ Startup วิธีการจัดทำ Business Model Canvas และพัฒนาทักษะการนำเสนอไอเดียทางธุรกิจเพื่อการระดมทุน  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปีและทุกวิทยาเขต อย่างน้อย 70 คน 
          ในการนี้ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านหน้าเว็บไซต์ของวิทยาเขต โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลย

          สอบถามรายละเอียด คุณเบ็ญจมาศ จุฬาโอฬาร ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Tel : 0-2942-8812-5 ต่อ 502 สายตรง : 0-2942-8925 มือถือ : 09-4242-6936 Fax : 0-2942-8927

61Apr23_bn1

61Apr23_bn2

61Apr23_ purpose

61Apr23_shcedule

61Apr23_register