ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรใหม่ ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 สร้างโอกาสทางเลือกการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กับทุกคน สร้างคนไทยแบบใหม่ให้ก้าวทันเทคโนโลยี คิดเก่ง ทำเก่ง และสร้างสรรค์ ..

รายละเอียดหลักสูตร .. คลิก