สัมภาษณ์นักเรียนสมัคร KU-TCAS รอบ 4

          สัมภาษณ์นักเรียนสมัคร KU-TCAS รอบ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ณ อาคารเอนกประสงค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.