รายชื่อผู้เข้าอบรม

          แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การออกแบบการเรียนการสอนโดยการใช้ Mobile Technologies” วันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.สุพรรณบุรี

โดยมีเอกสารแนบดังนี้

1.จดหมายเชิญ

จดหมายเชิญ รร.2

2.ตารางกำหนดการ

ตารางการจัดกิจกรรม


3.รายชื่อผู้เข้าอบรม

รายชื่อผู้เข้าอบรมฯ

ดูเอกสารเพิ่มเติมได้ทีนี่ >>
http://web.sbc.ku.ac.th/newsupan/?p=2153

หากมีอะไรสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นี่ ครับ
อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
Line id: chutiwat.su
โทร 0894118054

นามบัตร-chutiwat