เยี่ยมชมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

           เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายพูนศักดิ์ ทิพย์ศิริ หัวหน้าฝายอาคารและสถานที่ ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เยี่ยมชมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดผลงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร ใน.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สุพรรณบุรี