หารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิต

          เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ผศ.นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ อ.สุรัสวดี อรุณวรากรณ์ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการและหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิตของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี