การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

          เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ดร.อำนวย ตันพานิชย์และคณะผู้สอน ได้นำนิสิตปริญญาตรีสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ไปทำการปีนหน้าผาจำลอง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน