ตารางสอบปลายภาค

   ประกาศ ตารางสอบปลายภาค โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 วันที่ 11-19 ธันวาคม 2561

T1
T2