โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรี

          ภาพบรรยากาศ การต้อนรับนิสิตใหม่ KU79 และผู้ปกครองนิสิต โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม เทเลคอนเฟอร์เรนซ์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี วันที่ 14 กรกฎาคม 2562