พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา

          วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บุคลากรและนิสิตโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการจัดตั้งฯ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในพิธีได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์