รับสมัคร TCAS 63 ปีการศึกษา 2563

รับสมัคร TCAS 63 ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคปกติ)
ค่าเทอมเหมาจ่าย เทอมละ 12,900 บาท

รอบที่ 2 โควต้า
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 26 กุมภาพันธ์ 2563

ติดตามรายละเอียด https://admission.ku.ac.th

TCAS63-2-1
TCAS63-2-2
TCAS63-2-3