รับสมัคร TCAS 63 ปีการศึกษา 2563

รับสมัคร TCAS 63 ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคปกติ)
ค่าเทอมเหมาจ่าย เทอมละ 12,900 บาท

รอบที่ 3 ADMISSION 1
วันที่ 17 – 21 เมษายน 2563

ติดตามรายละเอียด https://admission.ku.ac.th

ธฉฤฆ2563