ป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ประกาศ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ในช่วงการสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

COVID19scan0001
scan0003
scan0004