รับสมัคร TCAS 63 รอบ 4

รับสมัคร TCAS 63 ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคปกติ)
ค่าเทอมเหมาจ่าย เทอมละ 12,900 บาท

รอบที่ 4 ADMISSION 2
วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563

ติดตามรายละเอียด https://admission.ku.ac.th

6141