รับสมัคร TCAS รอบ 5

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ (Direct admission)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคปกติ)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 12,900 บาท

สมัครได้ที่ https://admission.ku.ac.th/
รับสมัครวันที่ 9-14 มิถุนายน 2563

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.ku.ac.th/

102924633_1515314408640893_2860743219194757515_o