ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
โดยกำหนดสอบ วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

0001