กิจกรรมบริการชุมชน ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจัดขึ้นโดย โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ โดยมีนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 147 คน จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ อ. บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี