อาจารย์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2563

          วันที่ 3 กันยายน 2563 ดร. วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเยี่ยม (รางวัลชนะเลิศ) สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ณ หอเกียรติยศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ในการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “THE CAUSAL EFFECT OF ISLAMIC ATTRIBUTES OF DESTINATION UPON TOURIST SATISFACTION AND LOYALTY UNDER MEDIATING ROLES OF PERCEIVED TRIP QUALITY AND PERCEIVED TRIP VALUES: A CASE STUDY OF KRABI PROVINCE, THAILAND”

          สำหรับประวัติของผู้ได้รับรางวัลนั้น ดร. วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, รางวัลพระราชทานทุนภูมิพล) จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ จากคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นอกจากนี้ ดร. วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ ยังผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6 จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสำเร็จการอบรมด้วยคะแนนสูงสุดของรุ่น

76138
77006
77001