อบรมการผลิตสื่อการสอนแบบมีชีวิตด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality : AR) รุ่นที่ 1

     โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมฝึกอบรม การผลิตสื่อการสอนแบบมีชีวิตด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality : AR) รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560