สัมมนาผู้นำนิสิต

     โครงการสัมมนาผู้นำนิสิต โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ
วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านริมแคว-แพริมน้ำ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อให้นิสิตพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ การวางแผนการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต