วิสัยทัศน์และภารกิจ

06

วิสัยทัศน์

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยาเขตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค สนองความต้องการของท้ิองถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ภารกิจ

สร้างและพัฒนาบุคลากรและองค์กรท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตกและภาคกลางตอนบน ให้มีภูมิปัญญา มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย (วิทยาเขต) อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางตอนบน และพื้นที่ใกล้เคียงในการนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคง