ปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ภาคพิเศษ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขณะนี้เปิดการเรียนการสอนถึงรุ่นที่ 4

เว็บไซต์ : http://www.sbc.ku.ac.th/psc