บุคลากร

a_จงรัก

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดี

ดร.อนามัย ดำเนตร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

นายอุบล ทองปัญญา
ผู้อำนวยการ

นายอำนวย ตันพาณิช รองผู้อำนวยการ
นายอำนวย ตันพานิชย์
รองผู้อำนวยการ

น.ส.ยุวดี เกตุมณี
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

a_saowakhon
น.ส.เสาวคนธ์ บุญสมธป
อาจารย์

น.ส.ปรางฉาย ปรัตคจริยา อาจารย์

นางปิยภาคย์ ภูมิภมร
อาจารย์

น.ส.วัสราภรณ์ ละนิล
อาจารย์

น.ส.พิมพร ศรีรุ่งเรือง
อาจารย์

นางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์
อาจารย์

pitak
นายพิทักษ์ จงวัฒนกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพูนศักดิ์ ทิพย์ศีริ
นักวิชาการศึกษา

น.ส.ศศิธร ยติรัตนกัญญา
นักวิชาการศึกษา

น.ส.สาวิตรี ทองไทย
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายภัทรพล ยศวิชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายปณิธาน จิยะจันทน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ภคปภา อ่ำสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.จินตนา จำปาเทศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางนธกฤต จุลโพธิ์
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

นายอนุชา มณีอินทร์
พนักงานทั่วไป

นายมนตรี สุขคง
ช่างไฟฟ้า

นางเครือวัลย์ พันธ์ศรี
พนักงานทั่วไป

น.ส.ปวีณา สิมาเลาเต่า
พนักงานทั่วไป

นายสมพงษ์ คนทน
คนสวน

นายสมชาย ปิ่นเกตุ
พนักงานขับรถ

นายสุวัฒน์ สุขพินิจ
คนสวน

นายกมลเทพ บุญเขตร์
พนักงานทั่วไป

นายอุณรุจ จุลโพธิ์
พนักงานขับรถ