บุคลากร

a_จงรัก

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดี

amnaj
นายอำนาจ สุวรรณฤทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
นายชูเกียรติ รักซ้อน
ที่ปรึกษา
    a_ubon
นายอุบล ทองปัญญา
ผู้อำนวยการ
a_amnuay

นายอำนวย ตันพานิชย์

รองผู้อำนวยการ

yuwadeeนางสาวยุวดี เกตุมณี

เลขานุการและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

a_saowakhon

นางสาวเสาวคนธ์ บุญสมธป
อาจารย์

a_prangchay

นางสาวปรางฉาย ปรัตคจริยา
อาจารย์

 

 

A_Wasaraporn

นางสาววัสราภรณ์ ละนิล
อาจารย์

 A_Pimporn

นางสาวพิมพร ศรีรุ่งเรือง
อาจารย์

 pitak

นายพิทักษ์ จงวัฒนกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 poonsak

นายพูนศักดิ์ ทิพย์ศีริ
นักวิชาการศึกษา

sasitorn

นางสาวศศิธร ยติรัตนกัญญา
ผู้ช่วยเลขาและนักวิชาการศึกษา

saveetreeนางสาวสาวิตรี ทองไทย
นักวิชาการเงินและบัญชี
pattapolนายภัทรพล ยศวิชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
panitan
นายปณิธาน จิยะจันทน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
supaporn
นางสาวภคปภา อ่ำสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 jintanaนางสาวจินตนา จำปาเทศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 natakrit
นางนธกฤต จุลโพธิ์
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 montree
นายมนตรี สุขคง
ช่างไฟฟ้า
anucha
นายอนุชา มณีอินทร์
พนักงานทั่วไป
 wan

นางเครือวัลย์ พันธ์ศรี

พนักงานทั่วไป

paweena

นางสาวปวีณา สิมาเล่าเต่า

พนักงานทั่วไป

 

 sompong

นายสมพงษ์ คนทน

คนสวน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นายอุณรุจ จุลโพธิ์

พนักงานขับรถ

 OLYMPUS DIGITAL CAMERAนายสมชาย ปิ่นเกตุ

พนักงานขับรถ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นายสุวัฒน์ สุขพินิจ

คนสวน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นายกมลเทพ บุญเขตร์

พนักงานทั่วไป

Space