บุคลากร

a_sornprat
นายศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
amnaj
นายอำนาจ สุวรรณฤทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
นายชูเกียรติ รักซ้อน
ที่ปรึกษา
    a_ubon
นายอุบล ทองปัญญา
ผู้อำนวยการ
a_amnuay
นายอำนวย ตันพานิชย์
รองผู้อำนวยการ
 a_saowakhon
นางสาวเสาวคนธ์ บุญสมธป
เลขานุการและอาจารย์
a_prangchay
นางสาวปรางฉาย ปรัตคจริยา
อาจารย์
A_Ratanon
นายรัฐธนนท์ ธนาธรณ์คุณานนท์
อาจารย์
A_Wasaraporn
นางสาววัสราภรณ์ ละนิล
อาจารย์
A_Pimporn
นางสาวพิมพร ศรีรุ่งเรือง
อาจารย์
 yuwadee
นางสาวยุวดี เกตุมณี
ผู้ช่วยเลขาและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 poonsak
นายพูนศักดิ์ ทิพย์ศีริ
นักวิชาการศึกษา
 sasitorn
นายสาวศศิธร ยติรัตนกัญญา
นักวิชาการศึกษา
saveetree
นางสาวสาวิตรี ทองไทย
นักวิชาการเงินและบัญชี
pattapol
นายภัทรพล ยศวิชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
supaporn
นางสาวภคปภา อ่ำสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
panitan
นายปณิธาน จิยะจันทน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
jintana
นางสาวจินตนา จำปาเทศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 pitak
นายพิทักษ์ จงวัฒนกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 natakrit
นางนธกฤต จุลโพธิ์
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 montree
นายมนตรี สุขคง
ช่างไฟฟ้า
anucha
นายอนุชา มณีอินทร์
พนักงานทั่วไป
 wan

นางเครือวัลย์ พันธ์ศรี

พนักงานทั่วไป

sommai

นายสมหมาย ชำนาญศิลป์

พนักงานทั่วไป

 sompong

นายสมพงษ์ คนทน

พนักงานทั่วไป

 paweena

นายปวีณา สิมาเล่าเต่า

พนักงานทั่วไป