บุคลากร

 

a_จงรัก

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดี

นายอำนวย ตันพาณิช รองผู้อำนวยการ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์
ผู้อำนวยการ

ดร.สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์
ดร.สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์
รองผู้อำนวยการ

น.ส.ยุวดี เกตุมณี
เลขานุการสำนักงาน

a_saowakhon
น.ส.เสาวคนธ์ บุญสมธป
อาจารย์

น.ส.ปรางฉาย ปรัตคจริยา อาจารย์

นางปิยภาคย์ ภูมิภมร
อาจารย์

น.ส.วัสราภรณ์ ละนิล
อาจารย์

น.ส.พิมพร ศรีรุ่งเรือง
อาจารย์

นายพูนศักดิ์ ทิพย์ศิริ
นักวิชาการศึกษา

น.ส.ศศิธร ยติรัตนกัญญา
นักวิชาการศึกษา

น.ส.สาวิตรี ทองไทย
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายกันตภัค ยศวิชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายปณิธาน จิยะจันทน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายพิทักษ์ จงวัฒนกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอนุชา มณีอินทร์
พนักงานทั่วไป

น.ส.ภคปภา อ่ำสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.จินตนา จำปาเทศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางนธกฤต จุลโพธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายมนตรี สุขคง
ช่างไฟฟ้า

นายชลนภา วงศ์จันทร์
นักวิชาการเกษตร

นางเครือวัลย์ พันธ์ศรี
พนักงานทั่วไป

น.ส.ปวีณา สิมาเลาเต่า
พนักงานทั่วไป

นายสมพงษ์ คนทน
คนสวน

นายสมชาย ปิ่นเกตุ
พนักงานขับรถ

นายสุวัฒน์ สุขพินิจ
คนสวน

นายกมลเทพ บุญเขตร์
พนักงานทั่วไป

นายอุณรุจ จุลโพธิ์
พนักงานขับรถ