ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา


ประกาศ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคปกติ

20190619_113713

 

20190619_113808