บริการบุคลากร

 

 

ระบบงานออนไลน์
 ui ขอใช้รถออนไลน์  ui ขอใช้อาคาร/ห้องเรียนออนไลน์   ui แจ้งซ่อมออนไลน์ 
แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
 ui  บันทึกข้อความขอสอนเพิ่มเติม  ui  บันทึกขอสอนชดเชยในวันหยุด  ui  บันทึกงดสอนและสอนชดเชย
แบบฟอร์มต่างๆ
 ui แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง SBC  ui แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง HTM
 ui KU PowerPoint Template  ui KU RUN
 ui แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคาร new  ui แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร new
แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี / ขอรหัสผ่านใหม่ แยกตามประเภทผู้ใช้งาน
 ui สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีข้อมูลอยู่ที่กองการเจ้าหน้าที่
 ui สำหรับอาจารย์พิเศษ/ ลูกจ้างหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ui สำหรับผู้ใช้งานชั่วคราวจำนวนมาก เพื่องานประชุมวิชาการ/งานฝึกอบรม
รายงานการประชุม
 ui วาระการประชุม พฤศจิกายน 2562  ui รายงานการประชุม พฤศจิกายน 2562
 ui  วาระการประชุม ธันวาคม 2562  ui  รายงานการประชุม ธันวาคม 2562
 ui  วาระการประชุม มกราคม 2563  ui รายงานการประชุม มกราคม 2563
 ui วาระการประชุม กุมภาพันธ์ 2563  ui รายงานการประชุม กุมภาพันธ์ 2563
 ui วาระการประชุม พฤษภาคม 2563  ui รายงานการประชุม พฤษภาคม 2563