บริการนิสิต

 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
ระบบงานออนไลน์
 ui ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์   ui ระบบขอใช้อาคาร/ห้องเรียนออนไลน์ 
แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี / ขอรหัสผ่านใหม่ แยกตามประเภทผู้ใช้งาน
 ui สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีข้อมูลอยู่ที่กองการเจ้าหน้าที่
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 ui ใบมอบตัวนิสิต  ui ระเบียนประวัตินิสิต
 ui แบบคำร้องทั่วไป  ui แบบคำร้อง ลาป่วย ลากิจ
 ui แบบลงทะเบียนเรียน  ui แบบขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน
 ui แบบคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ  ui แบบคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคพิเศษ
 ui คำร้องขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ  ui คำร้องขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคพิเศษ
 ui ใบแนบเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ) new  ui ใบแนบเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคปกติ) new
 ui แบบบันทึกแผนการเรียนนิสิต HTM .
ประกาศ, เอกสาร
 ui ตารางเรียน2563 ภาคต้น new  ui แผนการศึกษา รหัส 60
 ui ปฏิทินการศึกษา2563 ภาคต้น new  ui แผนการศึกษา รหัส 61
 ui ปกรายงานการปฏิบัติการฝึกงาน  ui แผนการศึกษา รหัส 62
 ui KU PowerPoint Template  ui แผนการศึกษา รหัส 63
 ui ตรวจสอบ รายวิชาเรียนนิสิตรหัส 60 new  ui รายชื่อสถานประกอบการ สำหรับนิสิตฝึกงาน
ประมวลการสอน ปีการศึกษา 2562 เทอมปลาย
 ui  วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  ui  วิชา สัมมนา
 ui  วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน  ui  วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกิจระดับ
 ui  วิชา ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ui  วิชา หลักการบัญชี
 ui  วิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมบริการ  ui  วิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
 ui  วิชา บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  ui  วิชา ภาษาอังกฤษ II
 ui  วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ui  วิชา การจัดการส่วนงานแม่บ้าน
 ui  วิชา หลักการผลิตและการดำเนินงาน  ui  วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการบริการในธุรกิจฯ
 ui  วิชา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  ui  วิชา การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวฯ
 ui  วิชา การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  ui  วิชา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 ui  วิชา การจัดการภัตตาคาร  ui  วิชา การเลือกและการเตรียมอาหาร
 ui  วิชา การจัดการงานบริการส่วนหน้า  ui  วิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ
 ui  วิชา ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย  .